Niedziela, 17.02.2019

Animator Sportu

Wójt Gminy Reńska Wieś

poszukuje kandydatów na Lokalnego Animatora Sportu

Moje Boisko – Orliki 2012” w Reńskiej Wsi

 

W związku z otrzymaniem dotacji na rok 2019, oraz prowadzoną działalnością sportowo-rekreacyjną na obiekcie „Moje Boisko – Orliki 2012” w Reńskiej Wsi poszukujemy kandydatów na Lokalnego Animatora Sportu.

Wymagania wobec kandydatów:

- posiadane kwalifikacje: nauczyciel wychowania fizycznego/trener/instruktor sportu*

*W przypadku trenera lub instruktora sportu uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art.41 i art.42 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz.U 127 poz.857) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

- zaangażowanie, samodzielność i elastyczność w realizacji powierzonych zadań

- doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Podstawowe zadania Animatora:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla dzieci i młodzieży, oraz seniorów.

 2. Współpraca ze szkołami, przedszkolami i placówkami kulturalnymi na terenie gminy w celu promowania aktywności fizycznej.

 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.

 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających integracji różnych grup społecznych.

 5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

 6. Dbanie o dobry stan obiektu, oraz prowadzenie harmonogramu rezerwacji obiektu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Potwierdzone kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach, zgodnie z warunkami niniejszego ogłoszenia.

 2. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia obejmuje min. 120 godzin zajęć miesięcznie (dla jednego animatora) lub po min. 60 godzin zajęć miesięcznie (w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów).

 2. Praca w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku, oraz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 3. Wynagrodzenie miesięczne min. 2400 zł brutto dla jednego animatora lub min. 1200 zł brutto w przypadku dwóch animatorów.

 4. Szczegółowy zakres obowiązków animatora na obiekcie zostanie określony przez Wójta Gminy Reńska Wieś.

 5. Planowany okres zatrudnienia: luty 2019 – grudzień 2019 (z możliwą kontynuacją w latach kolejnych, w przypadku otrzymania dotacji).

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z umieszczonym napisem „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”, do dnia 5.02.2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, w godzinach 8.00-15.00.

 

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki rekrutacji odbędą się w dniach 7-8.02.2018 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Reńska Wieś

Tomasz Hubert Kandziora