Las pod nóż dla dziury w ziemi

  • 05.03.2021, 11:44
  • Źródło: Fundacja Wiedzieć Więcej
Las pod nóż dla dziury w ziemi
Otrzymaliśmy odezwę skierowaną do mieszkańców gminy Bierawa, którą publikujemy poniżej. Sprawa pilna ponieważ do 17 marca trwają konsultacje społeczne dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia Solarnia" i "Kotlarnia P. Północne" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa.

Okazuje się, że sprawa od początku jest kontrowersyjna i wywołała szeroką dyskusję na wrześniowej sesji Rady Gminy Bierawa. Polecamy lekturę wrześniowego protokołu obrad sesji. Pada w nim wiele argumentów za tym, aby kopalnia nie powstała. Część radnych, w rozbudowie kopalni widzi problem w alternatywnym rozwoju gminy.

(...)Paradoksem jest to, że w Rudach, z drugiej strony lasu rudzkiego, miliony złotych wydaje się na renowację, odbudowę parku i pałacu. Wydaje się pieniądze na ścieżki edukacyjne i turystyczne, na rozwój turystyki. Natomiast po naszej stronie powstaje ogromna dziura w ziemi, która powoduje degradację środowiska. Być może w tym momencie Gmina zaprzepaszcza możliwość wykorzystania tego terenu w kierunku turystycznym. Obszar oddziaływania tej kopalni nie obejmuje tylko samego wyrobiska. Jest to obszar tego leja depresyjnego, który wg Nadleśnictwa Rudy obejmuje prawie pół tysiąca hektarów. Do tego dochodzi degradacja stosunków wodnych, która zarówno obejmuje lasy, jak i tereny zamieszkałe zarówno w Solarni, jak i w Dziergowicach. Uważa, że konsekwencję tej decyzji Rady Gminy należy rozpatrywać w kontekście szerokiego wpływu na środowisko naturalne.(...)

(...)Dokonana została nieodwracalna zmiana w środowisku naturalnym. Są opracowania prof. Sulinskiego, czy prof. Sawickiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które są niepodważalne. Ten teren już nigdy nie wróci do swojej równowagi hydrologicznej. Do takiej równowagi jaką miał przed rozpoczęciem wydobycia. Tereny te znajdują się też w strefie oddziaływania głównego zbiornika wód podziemnych. Jest to tzw. subniecka kędzierzyńsko-głubczycka. Samo wydobycie też nie odbywa się bez wpływu na ten zbiornik, bez wpływu na poziom wód gruntowych. Jakie są problemy w miejscowości Dziergowice z poziomem wody, o tym powszechnie wiadomo. Ostatnio pojawiły się problemy już nawet w Starym Koźlu. Śmie twierdzić, że te problemy nie wzięły się znikąd. To też jest konsekwencja oddziaływania tzw. leja depresyjnego. To opracowanie prof. Sulinskiego dowodzi, że ten lej zaczyna oddziaływać już nawet w okolicy 3 km od wyrobiska. Świadczą o tym zaniki wszelkich cieków wodnych. Tak namacalnie nawet dla laików widać, że ten lej depresyjny tak szeroko oddziałuje.(...)

Zdecydowana większość radnych nie widzi problemu w dalszej degradacji środowiska mając na uwadze rozwój gminy i utrzymanie miejsc pracy dla 250 pracowników kopalni i współpracujących z nią firm.

(...)Ochrona środowiska jest naprawdę ważnym argumentem, jeżeli chodzi o naszą Gminę i w ogóle jeśli chodzi o rozwój gospodarczy w Polsce. Ale też nie można całkowicie blokować możliwości rozwoju tym firmom. Przecież miejsca pracy też są ważnym argumentem. Zdaje sobie sprawę z tego, że na terenie gminy Bierawa nastąpiła już bardzo duża degradacja środowiska naturalnego. Ale ta degradacja trwa już od lat 70-tych, kiedy to podjęto decyzję o utworzeniu na tym terenie kopalni piasku. Gminie powinno zależeć na tym i powinno się wszystko w tym temacie robić, żeby odpowiednio ten teren zagospodarować i w miejsce wielkiej dziury, która tutaj została zrobiona, wybudować w końcu zbiornik Kotlarnia. Będzie to miało pozytywny wpływ na stosunki wodne i warunki środowiskowe, które tutaj w naszej gminie występują.(...)

Podczas sesji padł wniosek radnego Waldemara Plutty o przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie gminy.

(...)Ze względu na negatywne oddziaływanie kopalni surowców mineralnych na miejscowości Dziergowice, Lubieszów i Solarnię, które to oddziaływanie powoduje trwałe i nieodwracalne zmiany środowiska naturalnego oraz degradację stosunków wodnych, wniósł w trybie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Przypomniał, że taki wniosek padł już na zebraniu wiejskim w Dziergowicach. Ale nie został on, jak zresztą również inne wnioski, przegłosowany.(...)

W protokole widnieje treść wypowiedzi mecenasa Mirosława Semeniuka który odniósł się do obligatoryjnej procedury związanej z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w przypadku sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (...)Radni muszą rozważyć czy sensownym będzie dublowanie tychże konsultacji w oparciu o art. 5a ustawy o samorządzie gminnym i zastanowić się nad wpływem mieszkańców na przyszły kształt tych planów. Nie mogą te konsultacje prowadzić do podważenia kompetencji Rady Gminy do decydowania w tym zakresie.(...)

Z treści protokołu nie wynika czy wniosek radnego został poddany pod głosowania na tej czy na trzech pozostałych sesjach. Z tego co wiemy konsultacje w tak ważnej sprawie się nie odbyły. Napisaliśmy w tej sprawie o opinię Nadleśnictwa w Rudach Raciborskich. Czekamy na odpowiedź.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bierawa!

Informujemy o podjęciu przez większość Radnych Gminy Bierawa uchwały o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczeniu kolejnych 144 hektarów terenów leśnych pod działalność kopalń piasku.

Wbrew zapewnieniom, które padły na sesji w dniu 19.09.2016 roku, o uwarunkowaniu powiększania obszarów wydobywczych do czasu rozwiązania kwestii budowy zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia i poprawy stosunków wodnych dla okolicznych lasów, dziś następuje zmiana zdania i bezwarunkowo zamierza się przeznaczyć kolejne 144 hektary pod wyrobisko. Jest oczywiste, że zbiornik nie powstanie dopóki trwa wydobycie, a obietnica zmiany technologii na wydobycie spod wody, ujawnia że koszty inwestycji zmuszą do sięgania po teren złoża Kotlarnia-Solarnia (mapa w załączeniu). Potwierdza to też stanowisko przedstawicieli obydwu kopalni wyrażone na komisji wyjazdowej w dniu 24.08.2020 roku, gdzie nie udzielili oni odpowiedzi na pytanie, kiedy nastąpi ostateczne zakończenie powiększania wyrobisk. Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego złoże to zajmuje 2314 kilometrów kwadratowych.

Zwracamy się do Was o to, by przeciwstawić się dalszym planom poszerzania kopalni kruszyw, gdyż doprowadzi to do bezpowrotnej likwidacji terenów leśnych wokół Dziergowic, Solarni i Lubieszowa. Niewyeksploatowane tereny objęte zgodami Ministra Środowiska na dzień 01.01.2020 r. dla Kopalni Piasku Kotlarnia wynoszą jeszcze prawie 68 hektarów, dla Kopalni Górażdże wynoszą około 8 hektarów. Wynika z tego, że władze gminy po raz kolejny oddalają poprawę warunków życia mieszkańców, skoro decydują o oddaniu kopalniom już dzisiaj dalszych 144 hektarów. Łączna powierzchnia wyeksploatowanego i objętego zgodami obszaru to już około 1100 hektarów. Tereny leśne zostaną bezpowrotnie utracone, gdyż głębokość wyrobiska uniemożliwia rekultywację w kierunku leśnym. Po zakończeniu wydobycia całość zajmie woda gruntowa.

Należy pamiętać, że ekologiczne negatywne skutki przeznaczenia kolejnych terenów leśnych pod eksploatację piasku nie mogą być mierzone wyłącznie powierzchnią wylesienia, lecz przede wszystkim wpływem eksploatacji na sąsiednie tereny. Zasięg leja depresyjnego osuszającego grunty i pozbawiającego lasy wody gruntowej obejmuje już ponad 2500 ha sąsiednich terenów. Katastrofalna degradacja stosunków wodnych dotyczy też obszarów zrekultywowanych po wielkim pożarze z 1992 roku. Lasy na terenie pożarzyska zostały odtworzone, a koszt ich odbudowy przekroczył 140 mln zł. Usychające trawy i poszycie leśne, które z braku wilgoci nie rozkłada się tylko warstwami, odkłada na dnie lasu łatwopalny posusz i zwiększa podatność lasów na pożary.

Przykładem lasu będącego pod wpływem działania leja depresyjnego jest kompleks leśny pomiędzy Lubieszowem a Bierawą. Korony drzew zainfekowane są pasożytami – jemiołą i kornikiem. Obecnie jedyną metodą zwalczania jemioły jest wycięcie zainfekowanego drzewa. Oddziaływanie leja zauważyć można również na poziomie wody w naszych przydomowych studniach. Wszystkie cieki wodne, w tym potok Pogonica zanikają 2,5-3 km przed wyrobiskami.

W ekspertyzie prof. Józefa Sulińskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie czytamy: „Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że wydobycie kruszywa spod wody (metodą refulera) nie powoduje osuszenia przyległych obszarów leśnych. Świadczy o tym analiza rzędnej lustra wody w otoczeniu i na terenie wyrobiska Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., gdzie spadek wód gruntowych sięga aż 8-10 metrów” Informację, jaki był stan przed wydobyciem kruszyw znajdujemy w programie ochrony środowiska dla gminy Bierawa na lata 2018-2021: „Eksploatacja złoża piasku podsadzkowego Kotlarnia pole północne spowodowała zmianę warunków hydrogeologicznych, objawiającą się obniżeniem poziomu wód gruntowych. Nastąpiło odwodnienie terenów rolniczych, gdzie pierwotny poziom wód gruntowych sięgał do 2 m pod poziom terenu, oraz terenów leśnych, co przejawia się zwiększonym wydzielaniem posuszu i zmniejszeniem przyrostu pierśnicy.”

W wyniku transportu kruszyw pogłębia się dewastacja dróg. Wnioski mieszkańców o modernizację i poprawę bezpieczeństwa drogi 425 są ignorowane i nie uwzględniane w planach inwestycyjnych Zarządów Dróg Województw Opolskiego i Śląskiego.

Konsekwencje decyzji jaką podejmą władze gminy Bierawa należy rozpatrywać w kontekście szerokiego wpływu na środowisko naturalne, którego stan w warunkach aglomeracji śląskiej odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu warunków życia i zdrowia jej mieszkańców. Bezpowrotnie chce się dokonać wylesienia w rejonie, gdzie znajdują się bardzo uciążliwe dla środowiska zakłady przemysłowe, tj. Elektrownia Rybnik, Elektrownia Blachownia, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Zakłady Koksochemiczne w Zdzieszowicach. Lasy stanowią przecież naturalną barierę i filtr ochronny przed zanieczyszczeniami emitowanymi przez te zakłady.

Od wieków całe pokolenia żyły z gospodarki leśnej, więc czy dziś z beztroską powinniśmy pozbywać się zasobów leśnych dla doraźnych celów i zysków prywatnych firm? Czy władze gminy mają prawo w tak nieodpowiedzialny sposób pogarszać warunki życia dla przyszłych pokoleń? Zdrowie, a w konsekwencji życie mieszkańców gminy jest wartością najwyższą i żadne względy ekonomicznie nie mogą być stawiane ponad nimi i nie można na jednej szali stawiać ich z dochodami podatkowymi.

Jan Paweł II mówił „ Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!. Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapomnieli o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem!” (Zamość, 1999 r.

Nie pozostawajmy obojętni na nasze dziedzictwo, Nasza postawa oraz wyrażenie woli jest obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń!

Dlatego zwracamy się o podpisanie i skierowanie załączonego wniosku w terminie do 17.03.2021 roku do urzędu gminy w Bierawie albo przekazanie radnym gminy: Ewie Garbas (tel. 510 406 600), Waldemarowi Plutta tel. (692 203 512) lub sołtys Lubieszowa – Bernadecie Poplucz (tel. 663 872 010)

Źródło: Fundacja Wiedzieć Więcej

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (71)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Kuba
Kuba 17.10.2021, 18:30
https://zrzutka.pl/4shcut
Mieszkaniec Gminy
Mieszkaniec Gminy 19.03.2021, 07:49
Polska to dziwny kraj. Wystarczy kilku PIENIACZY, którzy przekazują to co im pasuje do osiągnięcia celu, a reszta jak te owce. Ciekawe skąd weźmiecie na swoje ZACHCIANKI jeżeli w budżecie Gminy zacznie brakować KASY jak zaczną zamykać FIRMY w Gminie szczególnie te większe. Akurat te osoby najwięcej krzyczące lubią wydawać Gminną kaskę, Skończy się tak że Gmina będzie zmuszona podnosić podatki nam mieszkańcom , należy myśleć perspektywicznie. Proponuję przyjrzeć się budżetowi , zabraknie firm (dużych) no to będzie słabo ....
Państwo Radni zaangażowani w temat lasu może niech przeznaczą siły i środki na znalezienie nowych inwestorów ale myślę że to dla nich za trudne bo Pan Radny to by tylko wszystkich zwalniał jeżeli coś jest nie po jego myśli, kto go zna to wie. Można by wiele pisać , no ale ...
Poinformowany
Poinformowany 20.03.2021, 13:04
Drogę w pola w starym Koźlu jako tereny inwestycyjne to wybudowali włodarze gminy, więc niech szukają tam inwestorów. 85% gmin w polsce nie ma piaskowni na swoim terenie i sobie radzą nawet lepiej od naszej (patrz chodniki, przystanki) im więcej pieniędzy gmina ma tym więcej marnuje(droga asfaltowa w pole w Solarni) Wywóz śmieci mamy jeden z droższych w okolicy, gdy cała Polska budowała kanalizację za pieniądze z UE to nasi przespali terminy i musieliśmy wziąć pożyczkę i budować za swoje. Gospodarzyć trzeba umieć, a nie dewastować środowisko i zbijać na tym szmal.
Nik
Nik 16.03.2021, 01:31
Ludziska jesteście super,tylu co zaangażowało się w sprawę, tyle pomimo przeciwności z góry zawzięcia i nierównej walki No i kto tu rządzi???💪💪💪Niech Ci co nie podpisali się wstydzą
Niska emisja
Niska emisja 15.03.2021, 02:07
A czym obrońcy lasu palą w swoich piecach?
Wunglem. Kopcą aż miło. Hipokryci
Abc
Abc 15.03.2021, 23:21
Czemu hipokryzja? W stosunku do obroncow lasu? Wungiel co ma do tego? Polska do dzisiaj nie ogarnelA pozyskania energii z atomu, choc wiadomo ze odpady radioaktywne sa problemem....ok.. Jednak Polska atomu nie ma, i sie nie zapowiada, wszystkie sasiednie kraje maja. Jestesmy otoczeni reaktorami. Wungiel to nie drzewo. A skala osadowa pochodzenia organicznego. Powstawala 200 000 mln lat, z wielkich prechistorycznych roslinnosci. Jak olbrzymie widłakowe, olbrzhmie paprocie, skrzypy, lepidodendrony.w specyficznych warunkach. Musialy zanurzyc sie w niecce a nasteonie przykyc osadami. Potem procesy geochemiczne (ogolnie) tkz uweglanie. Potem kwesta pozyskiwania energii z gazu, do ktorej tez nie mamy dostepu. Pellet jest produkowany z biomasy. Ale ile osob ma piec na pellet. Hipokryzja wiec w zachowaniach proekologicznych tak? To jak stracimy filtr powietrza jakim jest las, to bedzie tu mix pylow zawieszonych i tablice memdelejewa z zakladow chemicznych.
Po prostu
Po prostu 16.03.2021, 12:16
Nie pomoże Ci nawet 1000ha lasu jak sąsiad będzie palił byle czym i byle jak. Niska emisja to głównie to co wylatuje z naszych kominów. I to nas najbardziej truje. I dlatego trzeba dbać o zasobność naszych portfeli. Bo ekologia kosztuje.
Abc
Abc 17.03.2021, 19:09
Ekologia kosztuje bo unia kasuje hah za 10 lat po prowadzenie Wodza Jarka i zasiadujacej zydokomuny to dopiero zapłacimy! Współczuję czadzacych sasiadow. Najgorsze sa pochodne polichlorowinyli. Rakotworcze dla pluc. Na szczescie moi nie czadza, zyjemybw zgodzie i wszyscy chodzimy tu do lasu i chcemy go chronic. Pozdrawiam
Róża
Róża 15.03.2021, 09:27
Chętnie palili by gazem, ale gmina do tej pory nie doprowadziła gazociągu, który obiecuje od lat 90. Dziękuję za poruszenie równie ważnego tematu
matematyk
matematyk 12.03.2021, 09:08
Bardzo podobała mi się ostatnia wypowiedz wójta w TVP, który to chyba musi do podstawówki się wrócić a bynajmniej przeprosić swoją panią z matematyki że spał na ich lekcjach. Pan wójt twierdzi że i więcej będzie samochodów jeździć mimo zamknięcia kopalń. Policzmy razem np. dziennie przejeżdża 200 samochodów ciężarowych z czego 100 z kopalni. Pomimo wzrostu liczby samochodów przejeżdżających to zawsze będzie o te 100 samochodów mniej które jeżdżą z kopalni.
Iwona
Iwona 12.03.2021, 08:58
Radny pluta to bynajmniej jedyna osoba co kaście na Gminie całą prawdę powie. A nie tak jak przewodniczący który tylko umie gadać - tylko jak by mówił jeszcze prawdę to bym sie cieszy a nie bzdury opowiadał i ludzi w błąd wprowadzał- ONI NAPRAWDE MYŚLĄ ŻE MIESZKAŃCY TO IDIOCI? I nie widzą co się dzieje. Niech się cieszą że jeszcze żaden mieszkaniec nie doniósł do Prokuratury!!! A jest wiele takich sytuacji o których Pan wójt wie a nikogo nie ukarał z urzędników tylko jeszcze ich broni.
Pragmatyk
Pragmatyk 13.03.2021, 11:10
Niech pani pamięta tylko o jednej rzeczy. Jeśli ma pani wiedzę o jakichkolwiek nieprawidłowościach to ma pani obowiązek powiadomić stosowne organy. W przeciwnym wypadku naraża się pani na sankcje wynikające z art.212 § 2 K.K. Swój odcisk palca zostawiła pani w logach tego forum. Ale tego pani chyba nie muszę przypominać 😉
Iwona
Iwona 13.03.2021, 20:51
Z przykrością musze poinformować Pana , że nie mam takiego obowiązku bo nie przebywam na terenie gdzie obowiązywało by prawo Rzeczypospolitej Polski :-)
Nik
Nik 11.03.2021, 22:05
Jeszcze nie wszystko stracone w gminie rozdane zostały wnioski o nie wycinanie terenów leśnych. Jeżeli ktoś nie dostał ich do skrzynki to na pewno znajdzie je w pobliskim sklepie. Zachęcam do podpisywania bo od nas dużo zależy.
Pragmatyk
Pragmatyk 11.03.2021, 13:31
Pan radny Pluttta już kilka lat temu straszył mieszkańców tajemniczym inwestorem który miał budować chlewnie albo kurniki. Nosił odezwy. Ma cudowne pomysły np. szkoła średnia w Bierawie, budowa wałów z budżetu gminy.
Tylko nigdy nie potrafi wskazać źródeł finansowania. Skonfliktowany z wójtem. A jak wiadomo tylko zgoda buduje. Więc cieszą się po cichu radni pozostałych sołectw bo dzięki temu więcej inwestycji w ich wioskach. Niestety.
dr Henryk
dr Henryk 12.03.2021, 08:46
Pan się pomylił – Pan radny Pluta jako jedyny raczył poinformować mieszkańców o ważnej zmianie w Panie zagospodarowania przestrzennego jakim było dodanie stref w których można takie chlewnie budować. Gmina Bierawa raczyła nikogo informować o tym że wojewoda odrzucił dwa projekty zagospodarowania przestrzennego za które MYŚMY zapłacili. A Gdy wykonano trzeci to w cudowny sposób znalazły się takie tereny o których już nikogo nie raczono poinformować tylko o cichaczem wprowadzono i zatajono kto był wnioskodawcą takich terenów.
Pragmatyk
Pragmatyk 13.03.2021, 10:33
Z przykrością muszę stwierdzić że nie zna pan procedury uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. I z reguły brak wiedzy rodzi podejrzenia i spekulacje. A jeśli ma pan wiedzę o nieprawidłowościach to proszę powiadomić stosowne organy.
dr Henryk
dr Henryk 13.03.2021, 20:53
Jak pan zna to niech pan przedstawi wszystkie procedury. a nie pisze ogólnikowo. I przedstawi się pan z imienia tak jak ja.
PIK
PIK 12.03.2021, 12:23
Szanowny panie doktorze. Jeśli orientuje się pan w temacie to zapewne wie pan czym różni się przeznaczenie terenu RM od terenów RU. I o tym że w starym planie tereny RU przylegały bezpośrednio do terenów mieszkalnych na ul. Wodnej. I na pewno wie pan o tym jakie są konsekwencje nie wyznaczenia terenu RM uwzględniając zgodność planu z zapisami Studium.
dr. Henryk
dr. Henryk 12.03.2021, 14:41
Oczywiście że wiem, ale najważniejszą sprawą jest fakt
że gmina to nie prywatny folwark pana Wójta. Takie decyzja wymagają dialogu z społeczeństwem a nie ukrywaniem spraw przed ludźmi.
Zainteresowana
Zainteresowana 12.03.2021, 01:05
A czyli twierdzi pan, że wyżej wymieniony przez Pana radny tylko nas straszy tą czarną wizją wyciętych drzew? I rozumiem, że ma Pan pomysł skąd czerpać finanse, bo chyba nie ma Pan na myśli wycinki tyłu hektarów drzew( przy czym trzeba liczyc, że drugie tyle uschnie) to po prostu "świetny" pomysł na szukanie pieniędzy brawo. Błysną pan choćby się Pan brokatem posypał. Zgoda buduje - zgadza się, ale co pan myśli, że napiszę pan parę frazesów i, że jest git. To co według Pana wszyscy się mają zgadzać z wójtem cokolwiek o nie postanowi? To już nie można mieć swojego zadania? A o kompromisach pan słyszał?
Uprzejmy
Uprzejmy 11.03.2021, 23:51
Już widzę jak się cieszą inne wioski że im ktoś piaskownie zbuduje Bo to jedyne inwestycje które potrafi sobie wyobrazić wójt z resztą czeladki. Coś mi się wydaje , ze Ci co tak mocno popierają pomysł wycięcia lasów to albo użyteczni idioci albo coś im do kieszonki skapnie
Ktoś
Ktoś 11.03.2021, 05:53
Nie możemy dopuścić do tego żeby zniszczyli te piękne lasy. Bez lasów nie będzie czystego powietrza a już i tak mamy wystarczająco zanieczyszczone powietrze, w dodatku będzie bardzo brzydko i po co to komu? Niech sobie znajdą inne miejsce do zniszczenia najlepiej gdzieś daleko od mieszkańców i lasów. W pewnym sensie las to życie i tzn przyszłość.
Antoni
Antoni 11.03.2021, 02:18
Z powodu roznych opini na temat dzialania naszej gminy proponuje aby na wniosek naszych radnych NIK przeprowadzil szeroka kontrole. Wówczas dowiwmy sie kto tu ma racje.
MieszkLubieszowa
MieszkLubieszowa 11.03.2021, 21:19
Czas najwyższy!!
Dziergowian
Dziergowian 10.03.2021, 21:54
Woda w piwnicy w Dziergowicach jest chyba tylko koło Odry (to inny rodzaj wód), albo jak komuś rura pękła. Mieszkam tu od urodzenie i widzę jak wody gruntowe opadają a kto ma studnię ten też wie jak jest jej z każdym rokiem mniej.
K. K
K. K 10.03.2021, 14:55
Do pani M. M skoro nie ma pani na nic wpływu to po co pani została radną?
M.m
M.m 10.03.2021, 19:39
Przepraszam ale nie jestem radną;)
A co do drugiego komentarza to nie chodzi o to,że gminy nie mające na swoim terenie nie mają prawa mieć domów z betonu;)
Chodzi o to,że po prostu zapominamy co skąd się bierze a chcielibyśmy żeby w naszym otoczeniu nie było żadnych zakładów produkcyjnych. Fakf kruszywa wydobywa się w innych miejscach w Polsce ale każde złoże kiedyś się kończy a stwarzając problemy przy powstawaniu nowych kopalń będziemy musieli liczyć się z tym,że dostęp do nich będzie cięższy a z tym będzie powiązany wzrost cen.
A tak w ogóle to wcale nie ma w Polsce aż tak dużo złóż jak sobie myślimy a popyt ciągle rośnie...
Pragmatyk
Pragmatyk 11.03.2021, 08:27
A pomyslała pani o wzroście cen wody jak wszystkie studnie wyschną , to jest dużo poważniejszy problem . Domy budowano i nadal buduje się z różnych materiałów i raz wybudowany starcza na dziesięciolecia a wodę nie da się zastąpić i potrzebujemy ją codziennie.
M.m
M.m 11.03.2021, 12:47
Tak biorę to pod uwagę jak i wiele innych czynikków przez,które studnie mogą wyschnąć.
Liczę się też z tym,że ceny wody wzrosną tak samo jak prąd,gaz czy śmieci.
Jestem także świadoma tego że w naszej okolicy ogromny wpływ na poziom wód gruntowych mają owe kopalnie a szczególnie kotlarnia bo oni odprowadzają wodę aby osuszyć teren.
Te kopalnie i tak zostaną kiedyś zamknięte bo Lasy Państowe czy ochrona środowiska nie da wyciąć tyle lasów i nie udzielam się tutaj broniąc tych kopalni tylko wyrażam swoje zdanie na temat podejścia do jakichkolwiek inwestycji.
Wszystko musielibyśmy pozamykać bo coś komuś nie pasuje a niestety nie wszystko się da ulokować w takich miejscach żeby nie było wpływu na otoczenie.
Większość z nas pracuje w takich zakładach pracy,które także nie są obojętne dla środowiska.
Ja sama pracuję w takim,który marnuje ogromne ilości wody czy wytwarza dużo odpadów i jestem świadoma tego,że taki zakład by nie istniał gdyby nie było popytu na towar tam produkowany,więc my jako kosumenci ciągle będziemy pośredniczyć w tym,że gdzieś ktoś swoją działalnością wpływa na środowisko.
Mieszkaniec Solarni
Mieszkaniec Solarni 10.03.2021, 21:40
Naprawdę nie wierzę jakich argumentów pani używa mam rozumieć że Dziergowice i Solarnia mają ratować gospodarkę światową przed wzrostem cen piasku . A może pójdziemy po rozum do glowy i poczekamy pięćdziesiąt lat aż ceny wzrosną i będziemy żyć jak szejki
M.m
M.m 11.03.2021, 08:09
Nie chodzi tutaj o gospodarkę światową. Tylko o nasz kraj.
I nie miałam na myśli że te 2 kopalnie będą ratowały naszą gospodarkę.
W całym tym temacie chodzi o to,że ludziom takie przedsiębiorstwa po prostu przeszkadzają.
Chcemy mieć wszystko łatwo dostępne i tanie ale zapominamy że gdzieś ktoś musi coś wyprodukować żeby móc sprzedać.
Jak dla mnie to mogą te kopalnie zamknąć i rozumiem że chodzi tu o ochronę lasu ale po prostu musimy chociaż trochę "chcieć" żeby takie firmy mogły powstawać,nie tylko kopalnie.
A jeśli chodzi o kopalnie to ciekawe czy te osoby,które teraz chcą zamknięcia kopalń z racji ochrony lasu,pozwoliły by na to żeby kopalnie powstały w innym miejscu na terenie Solarni czy Dziergowic?
Też byłby problem.....
Mieszkaniec Solarni
Mieszkaniec Solarni 11.03.2021, 14:36
Tak przeszkadzają nam kopalnie i inne uciążliwe formy przemysłu. To nie dziewiętnasty wiek aby szary człowiek na wszystko się godził. Jakbyśmy się na wszystko godzili to mielibyśmy jak w Bangladeszu albo w Indiach. Przemysł ma na celu maksymalizację zysków ochronę przyrody i zdrowia w krajach Europy Zachodniej również wywalczyli sobie ludzie a nie podarowali nam jej przedsiębiorcy i politycy.
K. K
K. K 10.03.2021, 21:37
Że zacytuję."Lucian 07.03.2021, 15:35
A ja widzę pewien kompromis. Przenieś kopalnię do miejscowości Bierawa gdzie są złoża - Identyfikator złoża: 18896, Bierawa 2, Powierzchnia [m2]: 650877 - bez konieczności niszczenia lasu a nawet drogi są w miarę dobre."
Dlaczego niby mamy wycinać lasy skoro są inne miejsca gdzie można wydobywać kruszywo? Bo co nie ma wycinki to kasa do kieszeni nie wleci?
M.m
M.m 11.03.2021, 07:13
Prędzej czy później powstanie tam w tym miejscu kopalnia i będzie ten sam problem co tutaj. Też będzie ludziom przeszkadzała...
No i zacznie się walka nie o lasy a o stare dęby,które rosną wokolicy. W każdym miejscu znajdzie się jakiś pretekst,żeby zablokoaać takie inwestycje...
K. K
K. K 10.03.2021, 14:34
Do Pana M. M czy naprawę uważa Pan, że gminy które nie mają piaskowni nie mają domów betonowych i kostki betonowej i betonowych płotów??nie zauważyłem, żeby dla mieszkańców naszej gminy były rabaty na betonowe produkty. Wydobywa się kruszywa w różnych miejscach w Polsce i nie koniecznie musi to być w Dziergowicach. Kiedyś były fabryki azbestu i też trzeba było je zamknąć i nikt dziś po nich nie płacze. Zatrudnienie można znaleść w innej gałęzi przemysłu, którą powinien sprowadzić do naszej gminy Wójt.
Mieszkaniec Solarni
Mieszkaniec Solarni 10.03.2021, 14:13
Chciałbym wiedzieć którzy radni głosować będą za wycięciem 144 h lasu . Nazwiska powinny być publikowane.Ten kto pisze o wodzie w piwnicy to kompletny ignorant mylący wody opadowe z gruntowymi. Co to za gmina która uważa prymitywne wydobywanie piachu jako przyszłość dla mieszkańców. Trzeba trochę się wysilać i poszukać prawdziwych inwestycji , nowych technologii a nie brać wypłatę miło się uśmiechać i myśleć że się pracuje.Tak to o panu panie Wójcie . Droga do terenów inwestycyjnych na prywatnych gruntach? Naprawdę to wasz pomysł na inwestycję
Zainteresowana
Zainteresowana 10.03.2021, 22:15
Dokładnie jestem za niech się przedstawią z imienia i nazwiska!
Autochton
Autochton 10.03.2021, 15:06
Proszę porozmawiać z mieszkańcami Starego Koźla lub Dziergowic jaką wodę mają w piwnicach. To nie jest daleko. A później nazywać kogoś ignorantem.
A co do publikacji protokołów z sesji to są one jawne i publikowane publicznie od wielu lat. Tu nie ma żadnej sensacji.
dr. Henryk
dr. Henryk 10.03.2021, 22:06
Proszę o zapoznaniem się z opracowaniami z badań naukowych przeprowadzanych na terenach kopalń. Gdzie szczegółowo opisano negatywne skutki odziaływania kopalń na obniżenie się wód gruntowych jak i środowisko . Nie mylić wód gruntowych z wodami zaskórnymi , które zalewają piwnice są to całkowicie inne warstwy wodonośne często mylnie nazywane gruntowymi .
Jacek
Jacek 09.03.2021, 08:24
Mozemy tez sprawiedliwie rozlozyc ruch w Dziergowicac. Zdjac ograniczenia 2,5 tony na kolejowej i brzozowej. I puscic tam tiry jak kiedys jezdzily tamtedy. Wtedy bedzie sprawiedliwie. Rozlozyc ruch, a nie ze sobie ktos powstawial tabliczki i ograniczające bo tam przeszkadzało.
Mieszkaniec Dziergowic.
Mieszkaniec Dziergowic. 10.03.2021, 20:27
Na brzozowej to raczej nie przejdzie. Tam mieszka wicewójt i na to sobie nie pozwoli.
Zainteresowana
Zainteresowana 10.03.2021, 23:29
W sedno
Placek
Placek 10.03.2021, 14:59
Wpis świadczący o głupocie i niewiedzy piszącego. No cóż. Takich mamy mieszkańców którzy łapią się na populistyczne hasełka i odezwy.
Jacek
Jacek 10.03.2021, 17:40
Glupocie i niewiedzy, widzisz ja niekogo tu nie obrazam niczym prymityw. Rozlozyc ruch w dziergowicach. Wtedy wszyscy beda zaszczyceni. I czekam na wyczerpujace uzasadnienie
Jacek
Jacek 10.03.2021, 17:33
A jakiej niewiedzy? Oj chyba Pana niewiedzy i to grubo... czekam na uzasadnienie
Warto wiedzieć
Warto wiedzieć 08.03.2021, 20:30
"Jakie są problemy w miejscowości Dziergowice z poziomem wody, o tym powszechnie wiadomo. Ostatnio pojawiły się problemy już nawet w Starym Koźlu"
Tak. To prawda. Ludzie zaczynają mieć wodę w piwnicach w Starym Koźlu i w Dziergowicach
Lucian
Lucian 07.03.2021, 15:35
A ja widzę pewien kompromis. Przenieś kopalnię do miejscowości Bierawa gdzie są złoża - Identyfikator złoża: 18896, Bierawa 2, Powierzchnia [m2]: 650877 - bez konieczności niszczenia lasu a nawet drogi są w miarę dobre.
ABC_prawda
ABC_prawda 07.03.2021, 13:14
Faktem jest
- Władze gminy Bierawa nie raczyły spotkać się z mieszkańcami w celu przedstawienia swego merytorycznego stanowiska. A nawet w jakikolwiek sposób w swojej długoletniej kadencji skutecznie się starać o remont drogi wojewódzkiej. Moim zdaniem gminie zależy na pieniądzach aby sfinansować swoją nieudolną politykę. Mam wrażenie że większość radnych spotyka się na sesjach aby tylko "dźwignąć dłoń" na wszelkie plany i widzimisię Wójta.
- Firmą zainteresowane wydobyciem kruszywa nie w głowie zainteresowaniem się zdaniem mieszkańcom i zaproponowanie wybudowanie obwodnicy lub innego rozwiązania w celu zmniejszenia niedogodności związaną z swoją działalnością - co w krajach zachodnich jest normą
- w kopalni w Dziergowicach pracuje mniej niż 20 pracowników, którym nie odbiera się pracy z dnia na dzień tylko jest to proces długofalowy którego byli świadomi.
-
M.m
M.m 07.03.2021, 19:54
Kopalnie w Dziergowicach to raczej zamkną szybko bo z tego co dobrze zrozumiałam z ostatnich sesji mają koncesje na 2 lata wiec podejrzewam że tam już biorą pod uwagę koniec a tutaj chodzi chyba najbardziej o kotlarnię bo oni mają koncesję na 30 lat jeszcze i tam raczej o zwolnieniach nie myśleli.
Czas szybko leci włodarze naszej gminy się zmienią i zobaczymy co nowo wybrani zrobią dla naszej gminy.
Niestety obojętnie jaką decyzję podejmą teraz zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony a my na to tak naprawdę nie mamy wpływu co oni przegłosują.
M.m
M.m 07.03.2021, 12:53
Rozumiem bo moja babcia też mieszka przy głownej drodze i jest to uciążliwe ale niestety błędne jest myślenie,że po zamknięciu kopalni tiry przestaną jeździć przez naszą gminę. Dalej będą przewoziły inne towary i piasek z innych kopalni. W gminie jest tyle firm transportowych,w których jest po kilka lub kilkanaście tirów i nikt nie dąży do ich zamknięcia a też jeżdżą naszymi drogami.
Co do kopalni w siedliskach czy budziskach to tam też nie jest tak kolorowo jak inni mówią też ciężko z terenami i też są bliscy zamknięcia.
Droga jest wojewódzka i niestety wójt raczej nie ma na to wpływu czy droga będzie robiona czy nie. Droga w lesie między kuźnią a solarnią jest w okropnym stanie a prezydent kuźni też nic nie może zrobić bo wojewódzka. Tyle lat już obiecuką żeby tą drogę zrobić i robią konsultacje a nic się z tym nie robi.
Idąc w kierunku bycia pro eko to musielibyśmy też zamknąć azoty,blachownię i rybnik bo nas zatruwają.
Jestem jak najbardziej za ekologią ale czasami trzeba na to wszystko spojrzeć z innej strony.
Nie każdy może dojeżdżać 50 km do pracy czy pozwolić sobie na pracę za granicą.
Argument,że gorażdże są spółką niemiecką też do mnie nie przemawia bo przecież wszystkie podatki zostają w naszym kraju,pracownicy wydają pieniądze w naszym kraju,kruszywa też sprzedają w naszym kraju więc większość zostaje u nas.
W Dziergowicach nie tylko kopalnia jest uciążliwa. Weźmy np. Pod uwagę trasę kolejową. Co mają powiedzieć osoby,które mieszkają obok torów i też im się wszystko trzęsie w domu i jest głośno.
jest też kilka firm innych ,które przeszkadzają...
Ile ludzi tyle opinni i nie da się wszystkich zadowolić niestety. Jedna czy druga decyzja poniesie za sobą wiele konsekwencji albo ucierpią ludzie tam pracujący albo lasy.
My możemy wyrazić tylko swoje zdanie a na to co z tym zrobi "góra" i tak nie mamy wpływu.
Ja jestem bardzo zadowolona z zarządzania naszą gminą bo mam porównanie z innymi gminami i nie tylko u nas śmieci tak bardzo podrożały;)
Tęgi
Tęgi 07.03.2021, 11:26
Sutuacje rodzin opikującymi się osobami niepełnosprawnymi są naprawdę ciężkie i szczerze współczuję :( To są bardzo przykre sprawy i nikt nie chce robić takim rodzinom odcięcia finansowego. Radni akurat ten argument biorą pod uwagę i to jest ich kamień na sercu.. Rozumiem miejsca pracy. Ale co robić? Prosze zrozumieć, że my mamy dosyć życia kiedy tiry uniemożliwiają nam życie w domach, spokojny sen. I wieczne komentarze "jak Wy tu potraficie mieszkać? przecież to jest straszne! "Ja mam wziać kredyt na całe życie i się wyprowadzić? Bo gmina nie ogarnia od 30 lat zmiany infrastuktury dla takiej komunikacji? do komentarzy poniżej, jestesmy otoczeni kopalniami kruszyw np. Budziska. Wiec nie jest konieczne wyrzniecie 144 ha lasów Dziergowice, kruszywo bedzie. Skoro na interesie zachodnim tak Wam zalezy.I tych milionach dla gminy , która wiecznie na nic nie ma. NIkt z gminy nam nie pomógł odnośnie dróg i czy zmiany infrastruktury jazdy cieżkiej. Bo droga wojewodzka... Byle w kasie jest a ludzie niech sie mecza, a gdzie te miliony co w kasie z kopalni? . Ile razy zbierałem z chodników metalowe elementy z tirów, ciekawe jakby taki odłamek poleciał na dziecko idące chodnikiem (o ile jest chodnik). Te drogi sa tak wąskie , ze nie sa odpowiednie dla takiej przemysłowej komunikacji. Nie mówiąc jak jedzie 60 km/h tir norma i wali piaskiem i żwirem po oczach. Podatki większe? Gmina dostaje z kopalni a woda i ścieki mega drogie, a podnosili opłate za śmieci w ciągu 1,5 roku chyba z 4 razy. To prosze mi nie mówić , że podatki w góre pujdą bo już płacimy takie ceny , że głowa mała. A roz..zdziel we wioskach jak Lubieszów i Dziergowice jakie były tak nadal są. Wiec prosze nie mówic o podnoszeniu podatków bo w ostatnim czasie śiech na sali. I kosze trzebabyło sobie jeszcze dokupić, i wykupic. Bu..el na kółkach i tyle

Pozostałe