„CZYSTY REGION” WPROWADZA ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI DLA FIRM

  • 04.03.2021, 11:38
  • Materiał partnera
„CZYSTY REGION” WPROWADZA ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI DLA…
3 marca 2021 r. weszła w życie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku. Zgromadzenie wprowadziło korzystne regulacje dla właścicieli nieruchomości wyłączonych z systemu obsługiwanego przez Związek (firm, instytucji).

Od 3 marca br. właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu będą mieli możliwość gromadzenia odpadów w workach o pojemności do 60 l, jeżeli na tej nieruchomości:

  • w ciągu dwóch tygodni wytwarzanych jest mniej niż 60 l. odpadów zmieszanych lub bioodpadów, lub
  • w ciągu 1 kwartału wytwarzanych jest mniej niż 60 l. odpadów takich jak: metale i tworzywa sztuczne lub papier lub szkło;

Zgodnie z zapisami regulaminu, worek powinien być oznakowany. Należy w widocznym miejscu umieścić naklejkę zawierającą nazwę podmiotu użytkującego, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz logo lub nazwę przedsiębiorcy odbierającego odpady. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niedopuszczalne jest zastępowanie pojemników workami.

 

Kolejnym rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu jest zmiana minimalnych częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:

  • metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło – raz na kwartał (wcześniej raz w miesiącu);
  • bioodpady w okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz na kwartał (wcześniej raz na dwa miesiące) – w pozostałym okresie bez zmian, tj. od 1 kwietnia do 30 listopada raz na dwa tygodnie.

 

W związku z wprowadzeniem możliwości gromadzenia odpadów w workach, Zgromadzenie podjęło dwie nowe górne stawki za jednorazowy odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych:

  • za jeden worek o pojemności do 35 l – 7,50 zł
  • za jeden worek o pojemności od 35 l do 60 l – 15,00 zł

Oznacza to, że przedsiębiorca odbierający z nieruchomości odpady zgromadzone w worku o określonej pojemności, nie może pobierać za jednorazowy odbiór wyższych opłat, niż takich, jak wskazane powyżej.

Wielu właścicieli firm i instytucji postulowało także do Związku o zwolnienie ich z obowiązku segregacji bioodpadów. Niestety, Związek nie ma takich możliwości prawnych, a czynność tą narzuca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

WPROWADZONE ZMIANY TO ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW DLA MAŁYCH FIRM

Dzięki wprowadzonym zmianom, właściciele drobnych przedsiębiorstw, w których powstają niewielkie ilości odpadów komunalnych, mogą ponosić niższe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów (od 3 marca umowy z podmiotem odbierającym odpady będzie można aneksować i uwzględnić powyższe zapisy). Dla przykładu: właściciel kiosku, w którym pracuje 1 pracownik wytwarzający niewielkie ilości odpadów komunalnych, zapłaci średnio za ich odbiór w miesiącu letnim 37,50 zł (zakładając, że odpady zmieszane i bioodpady odbierane są co dwa tygodnie z worka o pojemności 35 l, a tworzywa sztuczne, papier, i szkło raz na kwartał z worków o pojemności 35 l.). W zimie, jeśli nie produkuje popiołu, zapłaci jeszcze mniej (ze względu na mniejszą częstotliwość odbioru bioodpadów – raz na kwartał).

PODPISANIE UMOWY USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (firmy i część instytucji), zostały wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. Od początku roku właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Związku spoczywa obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Związek zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych aneksujących umowy, a także tych, którzy jeszcze nie dostarczyli kopii umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, o niezwłoczne przesłanie dokumentu (może być to skan umowy wysłany na adres [email protected]). Przypomina się także, by dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów w danym roku kalendarzowym przekazywać w miesiącu grudniu.

Pamiętajmy, że odpadów komunalnych powstających w przedsiębiorstwach i instytucjach (czyli na nieruchomościach niezamieszkałych) nie można umieszczać w pojemnikach i workach przeznaczonych na odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Pracownicy Związku we współpracy ze Strażą Miejską i Policją będą prowadzić kontrole, czy podmioty, których dotyczy zmiana, dopełniły swojego obowiązku i zawarły stosowne umowy, a tym samym, czy nie podrzucają odpadów do pojemników mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Brak posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz niewywiązywanie się z innych obowiązków właściciela nieruchomości, o których mowa w rozdziale trzecim ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skutkować będzie:

  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);
  • nałożeniem kary grzywny do wysokości 5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 w/w ustawy.

 

Materiał partnera

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe